Všeobecné obchodní podmínky

Dáváme vždy víc, než za co nám lidé platí.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi dodavatelem - firmou Steiner Media s.r.o. sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno, IČ 29358221, DIČ CZ29358221 , dále uváděnou již jen jako “Dodavatel”, a Odběratelem uvedeným v on-line objednávce učiněné na internetových stránkách Dodavatele nebo ve Smlouvě o dílo.
  2. Smluvní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem vzniká v případě Smlouvy o dílo okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo v případě objednávky v internetovém obchodu Dodavatele potvrzením přijetí objednávky Dodavatelem.
  3. Pokud by Všeobecné obchodní podmínky Odběratele byly v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami Dodavatele, potvrzuje Odběratel svým podpisem na Smlouvě o dílo nebo vytvořením on-line objednávky na internetových stránkách Dodavatele, že souhlasí s tím, že se jeho smluvní vztah s Dodavatelem bude řídit výhradně zněním Všeobecných obchodních podmínek Dodavatele.
  4. Při objednávce zboží nebo služeb, jejichž hodnota přesahuje částku 10 000 Kč vč. DPH si Dodavatel vyhrazuje právo upravit konkrétněji vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem Smlouvou o dílo.
 2. Vysvětlení pojmů
  1. Zkratkou „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
  2. Smlouvou (dále již jen „smlouva“) se rozumí Smlouva o dílo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.
  3. Objednávkou (dále již jen „objednávka“) se rozumí řádně vyplněný a odeslaný online objednávkový formulář, který se nachází na internetových stránkách dodavatele, a který vyjadřuje závazný požadavek objednatele na dodání zboží a případných služeb s tím spojených.
  4. Dílem se rozumí předmět plnění smlouvy nebo objednávky. Objednatele bere na vědomí, že dílo samotné nebo jeho část může být autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v aktuálním znění (dále již jen „autorský zákon“).
  5. Dodavatelem se rozumí Steiner Media s.r.o. sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno.
  6. Odběratelem se rozumí osoba (právnická nebo fyzická), která provedla nebo jejímž jménem byla provedena on-line objednávka nebo byla uzavřena smlouva. V případě objednávky provedené jménem právnické osoby se jejím odesláním potvrzuje, že osoba jednající jménem této právnické osoby má oprávnění objednávku provést.
  7. Předáním podkladů se rozumí předání všech relevantních dokumentů nebo informací, potřebných pro zhotovení díla, Odběratelem Dodavateli.
  8. Skicovným se rozumí platba za vytvoření a předložení nerealizovaného předběžného grafického návrhu loga v případě, že odběratel nebude souhlasit s jeho konečnou podobou.
  9. Předáním návrhů se rozumí předání vyobrazení grafických návrhů nebo předvedení těchto návrhů pomocí zobrazení tiskem, monitorem, projektorem, nebo podobným prostředkem i bez předání výtisků nebo předání dat potřebných k zobrazení.
  10. Předáním díla se rozumí předání předmětu plnění smlouvy nebo objednávky dodavatelem odběrateli.
  11. Dílčím schválením návrhu (korekturou) se rozumí potvrzení Odběratele, že souhlasí se zaslaným pokračováním prací na díle podle návrhů Dodavatele.
  12. Konečným schválením návrhu (dále jen finální korektura) se rozumí bezvýhradný souhlas Odběratele s realizací a předáním celého díla v té podobě, v jaké mu byly dodavatelem předloženy ke konečnému schválení.
  13. Rozpočtem se rozumí rozpis ceny za dílo uvedené ve smlouvě nebo v objednávce. Rozpočet může být navýšen bez souhlasu odběratele nejvýše o částku, která je nižší než 10% původní ceny. V případě, že rozpočet bude zhotovitelem překročen o více než 10% původní ceny, dodavatel zastaví práce na dílu a neprodleně písemně o této skutečnosti informuje odběratele. V případě, že odběratel písemně neschválí takové navýšení rozpočtu a neposkytne zhotoviteli souhlas k pokračování ve výkonu díla, má právo bezodkladně odstoupit od smlouvy, přičemž se zavazuje dodavateli uhradit jeho náklady spojené s plněním smlouvy o dílo. Dodavatel bude pokračovat v práci až po písemném schválení navýšení rozpočtu odběratelem.
 3. Určení předmětu díla
  1. Dílem na základě uzavřené smlouvy nebo provedené objednávky se rozumí zhotovení loga, zhotovení grafických prací určených pro tisk, vytvoření elektronické prezentace, zhotovení fotografií, zhotovení webových stránek, dodání reklamního zboží nebo tisku (dále jen jako „dílo“).
  2. Nedílnou součástí díla je elektronický soubor s grafickým vyobrazením díla v tiskovém souboru *.pdf v případě tiskové grafiky, soubor *.swf v případě webového banneru, soubor *.eps a/nebo *.jpeg v případě fotografií. Pokud se Dílo realizuje v tiskové nebo obdobné podobě, obdrží odběratel data pro tiskárnu nebo pro výrobu výhradně ve formátu .pdf.
  3. Zdrojová tzv. otevřená elektronická data nejsou součástí díla. K užití takovýchto dat Odběratelem musí být vždy sjednána zvláštní licenční smlouva. Předáním Steiner Media s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zdrojových dat zůstává právo autorů na nedotknutelnost autorského díla nedotčeno.
  4. Odběratel je povinen dílo převzít a uhradit dohodnutou cenu za dílo. V případě, že nedojde ke schválení návrhu Díla odběratelem je tento povinen zaplatit skicovné.
  5. Po uhrazení ceny za dílo je Dodavatel povinen předat dílo Odběrateli. V případě autorského díla dodavatel uzavře s Odběratelem smlouvu k užití autorského díla a umožní mu používat dílo v rozsahu daném smlouvou.
  6. Dílo nebo právo dílo užít přechází na odběratele po uhrazení ceny za dílo dodavateli v plné výši.
  7. Pokud je dílem vyhotovení loga, a to i včetně jeho návrhů, nebo fotografie/í , je toto autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Použití tohoto díla bez souhlasu dodavatele k jiným účelům, než daným ve smlouvě, může být trestním činem.
  8. Odběratel bere na vědomí, že i po uhrazení ceny za dílo zůstávají případná autorská práva dodavatele nedotčena a odběratel není oprávněn provádět úpravy díla, změny v něm popř. užívat dílo jinak než je uvedeno ve smlouvě.
  9. Do skicovného není zahrnuta autorská odměna a jeho zaplacením nevzniká odběrateli nárok nerealizované návrhy díla užít.
  10. Odběratel se zavazuje dodržovat licenční podmínky autorských děl třetích osob, pokud je dodavatel pro odběratele sjednal. Překročení těchto podmínek může být posuzováno podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
  11. Veškeré předané podklady a další informace, které dodavatel obdržel nebo které se dozvěděl od odběratele v souvislosti se zadáním podkladů k dílu, jsou předmětem obchodního tajemství a dodavatel se zavazuje je udržovat v tajnosti i po ukončení platnosti této smlouvy.
  12. V ostatních záležitostech zde nespecifikovaných se postupuje podle autorského zákona popřípadě občanského zákoníku.
 4. Plnění Díla
  1. Odběratel předá dodavateli podklady k dílu v elektronické podobě dle harmonogramu uvedeného ve smlouvě nebo objednávce. Podklady mohou být dodány emailem, na CD, nebo osobně na flash usb disku.
  2. Podklady v elektronické podobě: vektorový formát EPS nebo AI, bitmapový formát JPG, textové podklady - v textovém dokumentu (MS Word, poznámkový blok), jednotlivé stránky nebo struktura musí být viditelně označena.
  3. Pokud nebudou požadované podklady předány odběratelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba zahájení díla o počet dní, o které se odběratel opozdil s předáním požadované dokumentace, prodloužených o pět pracovních dní. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín dodání díla. Tím není dotčeno právo dodavatele na fakturaci v termínu stanoveným jako termín předání díla. Veškeré podklady, které nebyly vzaty v potaz při podpisu smlouvy nebo potvrzení objednávky, musí odběratel předat dodavateli do 2 pracovních dnů od jejich vyžádání dodavatelem.
  4. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná komunikace týkající se provádění díla bude uskutečňována prostřednictvím e-mailů nebo osobních návštěv u dodavatele. Odběratel prohlašuje, že byl před podpisem smlouvy nebo učiněním objednávky seznámen se způsobem komunikace. Korektury a schválení grafického návrhu, je odběratel povinen činit prostřednictvím e-mailů nebo osobních návštěv u dodavatele. Požadavky a rozhodnutí odběratele, učiněné prostřednictvím e-mailu, jsou závazné a odběratel prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom. Odběratel je povinen pravidelně kontrolovat obsah své emailové schránky a do 24 hodin od doručení reagovat na výzvy dodavatele učiněné prostřednictvím e-mailu. Bude-li odběratel v prodlení se schválením či žádosti o úpravu grafického návrhu do termínu uzávěrky, je Dodavatel oprávněn použít poslední verzi grafického návrhu.
  5. Dodavatel zašle odběrateli návrhy díla prostřednictvím náhledového souboru typu *.pdf, popřípadě prostřednictvím služby Adobe CS Live. V případě webových bannerů jsou náhledy zasílány v souboru *.swf, v případě fotografií v náhledovém .jpeg., popřípadě prostřednictvím služby Adobe CS Live.
  6. Za obsah materiálů tvořících předmět díla a za jeho zveřejnění odpovídá odběratel. Dodavatel si vyhrazuje právo neprovést dílo v případě, že obsah těchto materiálů či jejich zveřejnění by dle názoru Dodavatele mohlo být v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že na materiálech váznou práva třetích osob, zejména autorská a průmyslová práva, je odběratel povinen oznámit tuto skutečnost dodavateli před začátkem provádění díla a dále je povinen v případech, kde to ukládá zákon, obstarat si nejpozději ke dni zahájení provádění díla na vlastní náklady a v souladu se zákonem stanovenými podmínkami oprávněni k užití materiálů od oprávněných osob (např. autorů děl, a to zejména děl fotografických či kartografických - - map, majitelů ochranných známek, vydavatelství a jiných oprávněných osob). Na žádost dodavatele je odběratel povinen takové oprávnění předložit dodavateli k nahlédnutí. Poruší-li odběratel svoji povinnost podle tohoto odstavce, nebo jestliže třetí osoby vůči dodavateli uplatní nároky z autorských apod. práv nese odběratel veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou, a zavazuje se dodavatele odškodnit. Odběratel je dále povinen uhradit dodavateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků oprávněných osob vůči dodavateli na základě porušeni výše uvedeného závazku dodavateli. Tím není dotčen nárok dodavatele a oprávněných osob na náhradu škody vzniklé v důsledku porušeni výše uvedeného závazku, kterou se odběratel zavazuje dodavateli a/nebo oprávněným osobám uhradit.
  7. Realizace díla může procházet určitými vývojovými etapami, ke kterým je potřeba součinnost odběratele popř. souhlas, připomínky či rozhodnutí. Zasláním emailu odběrateli s informací o vývojové etapě a požadavku na součinnost se dodací lhůta prodlužuje o dobu, kdy odběratel požadovanou součinnost uskuteční. Pokud je potřeba součinnost třetí strany, tak se též dodací lhůta prodlužuje. Odběratel vždy odpovídá za chyby, které odsouhlasil v jednotlivých etapách realizace díla. Pokud odběratel odsouhlasí určitou podobu či funkčnost v určité etapě realizace díla, bude brána její pozdější změna jako vícepráce. Dodací lhůta je ukončena dnem, termínem dokončení, který se do dodací lhůty počítá včetně tj. do půlnoci toho dne.
  8. Odběratel má v případě webové prezentace nárok využít do 15 dnů od převzetí zakázky provedení bezplatné obsahové změny a korekce na www prezentaci. Jedná se o změny nebo doplnění textu, změny nebo doplnění fotografií. Po uplynutí této doby, budou veškeré změny účtovány dle platného ceníku. Tento nárok se nevztahuje na změny, které zakázku od původního zadání odlišují.
  9. Odběratel nemá v případě webové prezentace právo požadovat bezplatně úpravy, které nebyly stanoveny v objednávce nebo smlouvě nebo nebyly součástí díla stanoveného ve smlouvě a dodavatel má právo jejich bezplatné zhotovení odmítnout. Takovéto úpravy mohou být realizovány pouze na základě nové objednávky a zpoplatněny dle aktuální cenové nabídky dodavatele.
 5. Odpovědnost za vady
  1. Zjištěné zjevné vady díla musí odběratel nahlásit dodavateli nejpozději do 30 dnů od převzetí díla.
  2. Dodavatel neodpovídá za chyby v díle schváleném odběratelem.
  3. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a zavazuje se k jejich odstranění. Dodavatel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování odběratelem v případě, že dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně odběratele upozornil a odběratel na jejich použití trval. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu odběratelem, jestliže dodavatel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a odběratel na jejich dodržení trval nebo jestliže dodavatel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
  4. Objednatel si musí dílo prohlédnout či zařídit odbornou prohlídku co nejdříve po předání díla odběrateli.
  5. Při provádění díla určeného k tisku jsou veškeré barvy tištěny soutiskem barev (CMYK) nebo barvami Pantone. Tolerance barevného odstínu, denzity a rozměru je 10%. Odběratel si je vědom skutečnosti, že odstíny barev na grafickém návrhu (dodaném odběratelem či vyhotoveném dodavatelem) a na předmětu díla se mohou lišit, neboť úplná shoda není při běžném postupu technicky proveditelná.
  6. Odběratel je srozuměn s tím, že v případě vyhotovování grafického návrhu dodavatelem a provádění korektury prostřednictvím e-mailů může dojit k odchylkám v míchání barev CMYK, v rozměrech či prostorovém umístění objektů z důvodu nepřesné kalibrace monitorů počítačů a tiskáren a odlišné interpretace dat různými webovými prohlížeči. Tyto odchylky nejsou důvodem k reklamaci. V případě požadavku na barevnou shodu tištěných materiálů s přesnou představou odběratele, je nutné si před začátkem výroby vyžádat nátisk a zaslání náhledu k provedení imprimatur (signování nátisku, jeho odeslání zhotoviteli - tím odběratel stvrdí správnost nátisku). O ceně za nátisk je zákazník vždy informován předem a musí být z jeho strany vždy odsouhlasena.
  7. Odběratel souhlasí s tím, že pokud si nevyžádá nátisk tak jakékoliv jiné nedostatky, než je obsahový nesoulad s odsouhlasenou korekturou provedenou e-mailem, není možné reklamovat.
  8. Má-li předmět díla vady, které odběratel v souladu s předchozím odstavcem uplatnil u dodavatele, má odběratel nárok na slevu z příští objednávky.
  9. U webových prezentací poskytujeme garanci funkčnosti, což znamená, že odběratel má právo na bezplatné odstranění chyb, které zamezují správné funkčnosti. Tento nárok se ztrácí, pokud by do díla zasáhla jiná osoba, než dodavatel. V případě zjištění cizího zásahu nemá Odběratel právo na uplatnění bezplatné garance funkčnosti a veškeré úpravy budou zpoplatněny dle stanovené ceny dodavatelem. Garanci funkčnosti lze uplatnit po dobu 6 měsíců od předání díla.
  10. Odběratel bere na vědomí, že webhostingové služby poskytují dodavateli třetí osoby a není proto zodpovědný za případné škody, vzniklé výpadky serveru, nebo jinými problémy spojenými s webhostingem.
  11. V případě webových stránek se záruka vztahuje pouze na funkčnost díla po dobu 6 měsíců od data jeho dokončení. Zákazník má povinnost uplatnit záruku bezprostředně poté, co se dozvěděl o závadě.
  12. V případě, že dodavatel uzná oprávněnost záruky, je povinen ji odstranit v nejbližším termínu. Záruku nelze uplatnit v případě, že se prokáže nevhodné zacházení s dílem, výpadek serveru a jiné problémy spojené s webhostingem, nebo zásah do zdrojových kódů díla.
 6. Platební podmínky
  1. Nejpozději před započetím práce na díle zašle dodavatel odběrateli prostřednictvím emailu předpokládaný rozpočet a stanoví ho také v objednávce nebo smlouvě. Dodavatel je povinen informovat odběratele a zastavit práce na díle, pokud by se ceny díla navýšila o více než 10%. Pro pokračování prací na díle musí odběratel zaslat písemně souhlas s přepokládaným navýšením. Zaslaný souhlas je závazný, i pokud byl odeslán jen faxem nebo e-mailem.
  2. Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dodavatelem odběrateli. Dodavatel má právo požadovat zálohové nebo průběžné uhrazení ceny za dílo do výše 75% z celkové ceny díla. Odběratel se zavazuje tyto dílčí částky v době jejich splatnosti uhradit.
  3. V případě prodlení odběratele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je odběratel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky denně.
  4. Splatnost faktury za dílo, vystavené dodavatelem, je do 14 dnů od jejího odeslání. Fakturu je možné uhradit i v hotovosti v místě sídla dodavatele.
  5. Pokud dílo není dokončeno v dohodnutém termínu z důvodů na straně odběratele má dodavatel právo vystavit v den dokončení díla, uvedeného na objednávce či smlouvě, fakturu na doposud dokončené práce. Maximální cena může být rovna poslednímu odsouhlasenému rozpočtu.
  6. Škoda na zboží nebo případná reklamace nemá vliv na povinnost odběratele zaplatit cenu za dílo.
  7. V případě zrušení objednávky po potvrzení dodavatelem je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré náklady spojené se zrušením objednávky, minimálně však částku ve výši 25 % z ceny za dílo.
  8. Cena za dílo nezahrnuje náklady na dopravu díla k odběrateli a náklady spojené s balením a manipulací. Dodavatel je oprávněn účtovat k ceně za zboží balné ve výši 10 Kč za každý balík.
  9. Odběratel se zavazuje uhradit cenu za dílo včetně DPH, dopravného, manipulačního poplatku příp. jiných neočekávaných nákladů spojených s realizací díla.
  10. V případě prodlení Odběratele se zaplacením ceny za dílo nebo její části po dobu delší než 6 měsíců, má dodavatel nárok požadovat po odběrateli smluvní pokutu ve výši 30% ceny za dílo, přičemž není dotčeno právo dodavatele požadovat zaplacení plné ceny za dílo.
  11. V případě prodlení odběratele se zaplacením ceny za dílo nebo její části po dobu delší než 1 měsíc, má dodavatel právo pozastavit dodávku i potvrzeného díla, případně odstoupit od smlouvy.
 7. Dodací lhůta
  1. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může dodavatel provést dílo ještě před sjednanou dobou.
  2. Termín dokončení práce uvedený v objednávce nebo ve smlouvě je závazný pouze v případě, že odběratel dodá veškeré dodavatelem vyžádané podklady, potřebné pro zhotovení díla dle harmonogramu uvedeného v objednávce nebo smlouvě.
  3. Webová prezentace se považuje za dokončenou okamžikem nahrání na server. Odběratel má právo na drobné změny po dobu jednoho týdne od nahrání na server. Do 48 hod od nahrání budou Odběrateli dodány veškeré přístupové údaje na emaily, FTP účet a správu domény.
  4. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodání díla v důsledku okolností upravených zákonem č. 90/2012sb., nebo pokud tyto okolnosti nastanou na straně jeho subdodavatelů, dále v případě, že objednané zboží není v daném termínu na trhu dostupné. V takovém případě je dodavatel povinen odběratele písemně informovat o těchto okolnostech a o náhradním termínu plnění. Odběratel potvrdí náhradní termín do data uvedeného na sdělení, jestliže tak neučiní, má se za to, že odstupuje od smlouvy nebo její části a dodavatel provede storno těchto položek z objednávky. Odběrateli tímto nevzniká vůči dodavateli žádné právo na náhradu případné škody.
  5. Jestliže je smluven osobní odběr díla a odběratel si je nevyzvedne do 2 dnů od termínu odběru, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za každý započatý kalendářní den, není-li stanoveno jinak.
 8. Odstoupení od smlouvy
  1. Smluvní vztah založený touto objednávkou může být ukončen dohodou smluvních stran nebo odstoupením.
  2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je odběratel v prodlení s placením záloh o více než o 14 dnů. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro předání podkladů nebo termín dílčího nebo konečného schválení díla pro výrobu překročen odběratelem o více než jeden týden.
  3. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvní povinnosti dodavatelem.
  4.  V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodů, uvedených v odstavci 8B se složená záloha stává smluvní pokutou za porušení povinnosti odběratele.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Smlouva může být změněna pouze písemnou formou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
  2. Odběratel bere na vědomí, že nedílnou součástí smlouvy jsou i tyto VOP. Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání mezi dodavatelem a odběratelem.
  3. V případě zrušení objednávky v době, kdy již dodavateli prokazatelně vznikly náklady spojené s realizací díla je odběratel povinen tyto náklady uhradit.
  4. Dodavatel má právo použít dílo k vlastní propagaci, pokud není uvedeno ve Smlouvě o dílo jinak.
  5. Odběratel přebírá plnou odpovědnost za obsah marketingového sdělení, které je obsahem díla a zprošťuje dodavatele nároků uplatňovaných vůči němu třetími osobami. Dodavatel odpovídá odběrateli za řádné plnění díla v souladu se sjednanou specifikací, zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy.
  6. Dodavatel si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.
  7. Toto znění VOP nabývá účinnosti dnem

 

1. ledna 2015.